Regio voorzitter Friesland

Europa Kinderhulp regio Friesland
Lees meer

Vrijwilligers Burenhulpdienst gezocht!

Het Bolwerk afdeling Burenhulpdienst
Lees meer

Vrijwillige Senioren Voorlichters gevraagd

Het Bolwerk afdeling Senioren Voorlichting
Lees meer

Maatjes gezocht!

Humanitas maatjesproject Humaa(N)tjes
Lees meer

Vrijwillige coördinator Kind aan Huis Nooordoost Friesland gezocht!

Humanitas Kind aan Huis
Lees meer

Creatieve vrijwilligers gezocht!

Mind Up
Lees meer
Europass Logo
Ik meld mij aan als vrijwilliger

Vacature bestuursleden Stichting Welzijn het Bolwerk

woensdag 27 september 2023
Het bestuur van Stichting Welzijn Het Bolwerk is op zoek naar belangstellenden voor de functie van Voorzitter van het bestuur en twee bestuursleden.

Stichting Welzijn Het Bolwerk
Stichting Welzijn Het Bolwerk is de welzijnsorganisatie voor de gemeente Noardeast-Fryslan en de gemeente Dantumadiel. 12 Betaalde krachten en 320 vrijwilligers zetten zich in voor een vitale samenleving waarbij iedereen mee kan doen en van waarde is.  Ze organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud en ondersteunen bewonersinitiatieven. Zo dragen zij bij aan Leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en dorpen. Onze mienskipswurkers bieden actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in de dorpen en wijken. Ze adviseren en verbinden. Het motto van het Bolwerk is dan ook:

Ferbynt en beweecht minsken.


Stichting Het Bolwerk is een organisatie in ontwikkeling. Op dit moment wordt door de nieuwe directeur de nieuwe organisatievorm ingevoerd en wordt er gewerkt met vernieuwde administratieve werkprocessen en systemen.
De organisatie zet in op het verkrijgen van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.

De activiteiten richten zich op:

•    Jongeren (het stimuleren en creëren van kansen, een gezonde levensstijl, advies en coaching als het mis dreigt te gaan)
•    Volwassenen (versterken van sociale verbanden, zelfredzaamheid en zelforganisatie)
•    Samenlevingsopbouw (het versterken van leefbaarheid)
•    Vrijwilligerswerk (matchen van vraag en aanbod)
•    Ondersteuning van Mantelzorgers.

Het bestuur

Op dit moment heeft stichting welzijnswerk Het Bolwerk een bestuur, dit bestuursmodel, vastgesteld in de statuten van 2014, dient In de komende bestuursperiode, aan de hand van de Governancecode | Sociaal Werk Nederland, geëvalueerd te worden.

Verantwoordelijkheden
Het bestuur van Het Bolwerk bestaat uit 5 bestuursleden. Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:
•    De totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen
•    Het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen
•    Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid
•    De rol van formeel werkgever van de directeur. De directeur is gemandateerd om op te treden als werkgever en bestuurder in de zin van de cao Sociaal Werk. Het bestuur is zijn klankbord.

Profiel bestuursleden en voorzitter Stichting Het Bolwerk

De bestuursleden en de voorzitter, worden geworven op grond van onderstaand profiel. Daarnaast verdient verbreding van de diversiteit in het bestuur (jongeren, mensen met hun roots in niet westerse landen, vrouwen) de aandacht.
Een bestuurslid/ voorzitter van Stichting Welzijnswerk Het Bolwerk:
•    is betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente Noardeast-Fryslan en de gemeente Dantumadiel en heeft de overtuiging dat professionele welzijnsactiviteiten bijdragen aan een prettiger leefomgeving voor alle inwoners van Noardeast-Fryslan en Dantumadiel;
•    bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
•    is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
•    heeft affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van het sociaal domein;
•    weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
•    kan als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden fungeren;
•    zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting na te streven en
•    heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.

De voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en is voor derden het eerst aanspreekbare lid van het bestuur.  Als het bestuur naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 2 andere bestuursleden. Ten einde stichting Het Bolwerk en in het bijzonder de directeur, optimaal te kunnen ondersteunen streven we naar inbreng vanuit diverse professionele disciplines:
•    (lokale) Welzijnsvraagstukken;
•    (lokale) Politiek;
•    Financiën;
•    Juridisch;
•    Automatisering/ ICT;
•    Organisatieontwikkeling en HRM;
•    Communicatie/ marketing/ PR.

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur en de directeur vergaderen iedere 8 weken en zo nodig meer. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 1 à 2 uur. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur.

Bezoldiging

Het bestuurslidmaatschap van Stichting Het Bolwerk is een onbezoldigde functie.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Monique de Vries, directeur Stichting Het Bolwerk,
telefoon 06-53423698 of m.devries@het-bolwerk.eu
of met de voorzitter de heer G. Timmerman telefoon 06-33801794 of gw.timmerman@knid.nl

Bezoek onze website: www.het-bolwerk.eu

Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan voor 16 oktober 2023 een e-mailbericht naar de voorzitter van het bestuur de heer G. Timmerman,  gw.timmerman@knid.nl  en vermeld in uw bericht uw motivatie en naar welke bestuursfunctie uw belangstelling uitgaat.

In week 43 gaan wij gesprekken voeren met belangstellenden voor de verschillende bestuursfuncties.Nieuws

Donderdag 7 december: Dag van de vrijwilliger

donderdag 7 december 2023
Beste vrijwilligers,...
Lees meer...

2 december Classic Night Kerst Gala

donderdag 23 november 2023
Voor mantelzorgers in de gemeente...
Lees meer...

28 november Alzheimercafé 'Omgaan met verlies en rouw bij dementie' (Leven verlies)

donderdag 23 november 2023
Van harte welkom bij het...
Lees meer...